សូមស្វាគមន៍មកកាន់ Weihai Oneer Outdoors

បទពិសោធន៍ផលិតកម្ម 10+ ឆ្នាំ។
2 មូលដ្ឋានផលិតកម្ម
ទិន្នផលប្រចាំថ្ងៃ 1000+ កុំព្យូទ័រ
ការដឹកជញ្ជូន 25-35 ថ្ងៃ។
5-7 ថ្ងៃសម្រាប់គំរូ
ការធានា 1 ឆ្នាំ។
ផលិតផលពិសេស

ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលអតិផរណា

រីករាយនឹងកីឡាទឹក រីករាយនឹងជីវិតរបស់អ្នក”

មីក្រូទស្សន៍ Confocal

វិញ្ញាបនប័ត្រ

  • ce1
  • ce2
  • ce3
  • ce4
  • ce5
  • ce6
  • ce7
  • ce8